Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště,
Holečkov, Hradiště, Rábín, Setuň

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Multifunkční hřiště v Podeřišti

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PODEŘIŠTĚ

CENÍK:

  • PRO VŠECHNY OSOBY NEMAJÍCÍ PERMANENTKU A PRO OSOBY BEZ TRVALÉHO POBYTU VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE MALOVICE
    20KČ/OSOBA/HODINA
  • OSOBY S BYDLIŠTĚM V OBCÍCH MALOVIC:
    permanentka na číslo popisné 300,-Kč/rok
  • CELODENNÍ TURNAJ:
    1000 KČ

 
Hřiště v Podeřištích

Provozní řád víceúčelového sportoviště

Majitel a provozovatel:
Obec Malovice (Malovice 5, 384 11 Netolice)
zastoupená starostou Ing. Václavem Pasákem
IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571
Tel. 388 324 065

E-mail: podatelna@malovice.cz, starosta@malovice.cz

hřiště

Zájemci o rezervaci hřiště pouze po telefonické dohodě na tel. čísle: 774 418 134

ST: od 14 do 19 hodin

ČT: od 14 do 19 hodin

SO: od 10 do 19 hodin

NE: od 10 do 19 hodin

Správce sportoviště: osoba určená provozovatelem hřiště

Při kolektivních hrách a rezervaci celého sportoviště pro daný turnaj zodpovědná osoba převezme sportoviště od správce a po skončení akce opět předá správci. Každý uživatel sportoviště má-li zájem o tenisovou síť na hraní si ji natáhne i uklidí sám, tato služba není v ceně vstupného.

Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí!

Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!!!
Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníka!

Provozní podmínky:

1. Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky-sálovky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, apod.), jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu.
2. Dětem mladším 8 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
3. Nošení nápojů do sportovního areálu je povoleno pouze v plastových uzavíratelných láhvích.
4. Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
5. Zákaz vstupu na hřiště bez vědomí správce.
6. Za stav hřiště zodpovídá objednávající.

Dále je zakázáno:

- kouření (v celém prostoru sportoviště)
- konzumace alkoholických nápojů, potravin a omamných látek
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- odhazování žvýkaček na umělý povrch a jeho okolí
- vstup mimo vyhrazenou provozní dobu
- používání otevřeného ohně
- manipulace s ostrými předměty
- přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- vodění psů a jiných zvířat do celého sportoviště

Povinnosti uživatele:

1. Uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případně zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání sportoviště.
2. Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést sportoviště do původního stavu a provést úklid jím používaných zařízení a prostor. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy, ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
3. Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového sportoviště nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, bez nároku na vrácení finanční částky. Při opakovaném porušování podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují a za ně zodpovídají. 
4. Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce sportoviště.
5. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději
1 den před stanoveným termínem.

Provozní řád dětského hřiště

Majitel a provozovatel:
Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice
IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571
Tel. 388 324 065
E-mail: podatelna@malovice.cz, starosta@malovice.cz

Pirátská loď
hřiště


1.. Provozovatel neodpovídá za bezpečnost návštěvníků (je-li povrch zařízení mokrý nebo vlhký,
     je z důvodu bezpečnosti vstup dětí na hřiště zakázán).
2.. Provozní doba hřiště je celoročně.
3.. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 let do 14 let.
4.. Děti do 6 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
5.. Venčení psů, koček a dalších zvířat v areálu hřiště je přísně zakázáno.
6.. V prostoru dětského hřiště je přísný zákaz kouření, vstupu s otevřeným  ohněm, požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
7.. Užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného využívání zařízení je zakázáno
     a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného využívání zařízení.
8.. Provozovatel neodpovídá za odložené věci v celém areálu hřiště.
9.. Úmyslné porušení provozního řádu se trestá pokutou!!!!

Všichni uživatelé hřiště (včetně doprovodu dětí) jsou povinni dodržovat tyto pokyny:

a.. parkovat auty na vyhrazeném místě k tomu určeném
b.. udržovat pořádek a čistotu (nerozhazovat štěrk)
c.. neničit a neužívat zařízení hřiště k jinému účelu
d.. zdržet se nadměrného hluku, aby nedocházelo k obtěžování občanů v sousedství hřiště
e.. poškození nebo závady hlásit neprodleně pracovníkům Obce Malovice

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie: 158